Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
 2. Onder “de huurder/de huurden”worde in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon , die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten de behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtige(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. Algemenen voorwaarden van onze opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Tenzij anders overeengekomen behouden aanbiedingen hun geldigheid tot max. 2 maanden na dagtekening.
 3. Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in Euro’s en exclusief BTW
 4. Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigdof akkoord verklaard.
 5. Voor zover Huurder enige prestatie verricht en/of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting of veronderstelling dat een huurovereenkomst tot stand is gekomen, doet de Huurder dat voor eigen rekening en risico

Artikel 3 Overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de huurder daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van een overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de huurder zekerheid te eisen dat zowel aan betaling als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 4 Duur van de huur

 1. De huur gaat in naar gelang het geval:
  a. Op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de magazijnen van de verhuurder.
  b. Op het ogenblik dat het gehuurde aan de huurder verzonden wordt.
 2. De huur eindigt
  a. Wanneer zij uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, op de overeengekomen datum, zonder dat de huurder zicht stilzwijgende verlenging kan beroepen.
  b. In alle andere gevallen op de dag dat het gehuurde bij de magazijnen van de verhuurder wordt afgegeven, onder de voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren.
  M.a.w. het gehuurde onbeheerd afmelden en achterlaten op het werk of in of bij één van onze verhuurdepots wordt niet geaccepteerd als einde huurperiode.
  c. Indien geen bepaalde einddatum is overeen gekomen, doordat per aangetekende brief en met een opzegtermijn van tenminste één week, de verhuurder de huur opzegt. Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.
 3. a. Zodra de huurtijd beëindigd is, is de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning verplicht het gehuurde terug te bezorgen in de magazijnen van de verhuurder en wel in oorspronkelijke en gereinigde staat. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht om het gehuurde terug te (laten) halen, zonder rechtelijke tussenkomst, waar het zich ook moge bevinden. Alle kosten, zoals bijvoorbeeld het demonteren opladen, vervoeren, afladen enz. komen volledig ten laste van de huurder.b. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde is de huurde een schadevergoeding verschuldigd, die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag,
  met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding te vorderen. Dit geldt ook voor de periode die nodig is voor reiniging en/of herstel aan de gehuurde zaken.
 4. De huurder kan geen eigendomsrechten op het gehuurde doen gelden.
 5. Huurovereenkomsten gelden als aangedaan voor een periode va minimaal één dag en voor een maximaal de periode als in de overeenkomst vermeld.
 6. Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen meeberekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag

Artikel 5 Levering en teruglevering

 1. Opgave van de datum waarop het gehuurde aan de huurder ter beschikking zal worden gesteld, geschiedt altijd bij benadering.
 2. Indien is overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de verhuurder of door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden, is de huurder gehouden om op de afgesproken tijd en plaats het gehuurde in ontvangst te nemen, al dan niet vertegenwoordigd door een gemachtigde, bij gebreke waarvan de verhuurder gerechtigd is het gehuurde terug te nemen en alle extra kosten in rekening te brengen. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen, of in ontvangst te nemen blijft onverkort de overeengekomen huurprijs verschuldigd, onverminderd ons recht alsdan vrijelijk over het gehuurde te beschikken.
 3. De afhaling of de in ontvangst name door de huurder, geldt als de erkenning van ontvangst van het gehuurde in perfecte staat.
 4. Terugname door de verhuurder betekend geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 48 uur na terugname, zaterdag, zon- en feestdagen niet inbegrepen om bij aangetekend schrijven aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde en dergelijke bekend te maken. De huurder heeft na ontvangst van dit aangetekend schrijven 48 uur de tijd zon- en feestdagen niet inbegrepen, de schade in de magazijnen van de verhuurder op tegenspraak te komen vaststellen. Indien de huurder, na verloop van termijn, niet reageert, is verhuurder gemachtigd tot onmiddellijk herstel of vervanging over te gaan en de kosten aan de huurder in rekening te brengen, onverminderd het recht aan de huurder om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 Risico

 1. gedurende de gehele huurperiode is het volledige risico –inclusief transportrisico van de gehuurde zaken voor rekening van de huurder, onverschillig door welke gebeurtenis, behandeling of niet-handeling enige schade zou zijn veroorzaakt, derhalve ook ingeval van overmacht. De huurder is verplicht alle schade aan gehuurde zaken te vergoeden op basis van nieuwwaarde.
 2. Indien tijdens de huurperiode van enig openbaar terrein of aan derden toebehorend terrein gebruikt wordt gemaakt, is de huurder verplicht ervoor zorg te dragen dat door de rechthebbende de nodige toestemming of vergunning wordt verleend.
 3. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met gehuurde zaken.
 4. Indien en voor zover wij het transport, verzending, verpakking of dergelijke op os nemen wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door de huurder aan ons verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeen gekomen, neemt de huurder alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
 5. Eventuele specifieke wensen van de huurder inzake transport/ de zending worden slechts uitgevoerd indien de huurder verklaard heeft meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 6. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden meegedeeld.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Tijdens de huurperiode zijn de gehuurde zaken uitsluitend en geheel voor eigen risico van de huurder.
 2. De verhuurder draagt geen verdere aansprakelijkheid dan in deze overeenkomst is bepaald. De Verhuurder zal derhalve in geen geval voor enig zichtbaar, verborgen of nietverborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. De huurder heeft met namen geen recht om betaling van de huurprijs te weigeren dan wel de ontbinding van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding te vorderen op van beweerde toerekenbare tekortkoming aan zijde van verhuurder, behoudens indien deze toerekenbare tekortkoming is te wijten aan opzet aan de zijde van verhuurder zelf. In het bijzonder is de verhuurder niet aansprakelijk voor enige schade door huurder of derden geleden schade tengevolge van overmacht, stoornis in het bedrijf van de verhuurder, verzuim of vertraging in de levering, vervanging of herstel indien deze nodig zijn geweest als gevolg van normale slijtage van verhuurde zaken.
 3. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd, tenzij anders vermeld op voorzijde verhuurcontract.
 4. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde.
 5. Indien en voor zover nodig wordt de Wettelijke Aansprakelijkheidverzekering Motorvoertuigen van het gehuurde door verhuurde verzorgd. Het van toepassing zijnde risico van bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering, komt voor de rekening van de huurder.
 6. Indien en voor zover er een afkoopregeling inzake schade, brand en diefstal is overeengekomen, wordt daarvoor een percentage over de huursom in rekening gebracht. De voorwaarde van de regeling liggen op het filiaal ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden.
 7. Indien de geschatte schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen van € 2500,-- geschiedt expertise door verhuurder.
 8. Indien de geschatte schade, reparatie- en reinigingskosten meer bedragen dan € 2500,-- zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen schadebureau.
 9. De huurder heeft het recht een eigen contra-expertise uit te voeren, maar dient de verhuurde daarvan, binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na verloop van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie dan wel reiniging van het gehuurde door de verhuurder. De door de verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van de schade aan het verhuurde komen voor de rekening van de huurder.
 10. Bij vermissing, diefstal, beschadiging of tenietgaan van het gehuurde is huurder verplicht verhuurder hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Huurder is verplicht verhuurder volledig schadeloos te stellen. In geval van vermissing, diefstal of tenietgaan van het gehuurde dient verhuurder aan de verhuurder de vervangingswaarde van het gehuurde te betalen
 11. In geval van vermissing, vervreemding beschadigd, vergaan, gestolen, verduistering of totaal verloren gaan van het verhuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

Artikel 8 Reclames

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 24 uur, zon- en feestdagen niet inbegrepen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Reclames over facturen dienden eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na de factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de huurder geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Als dan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
 4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren .

Artikel 9 Borgsom

 1. Huurder is verplicht om een borgsom te betalen als zekerheid voor nakoming van al zijn verplichtingen jegens de verhuurde uit hoofde van deze overeenkomst. De borgsom moet betaald worden bij het afsluiten van het contract. Zij mag nooit worde beschouwd als een voorschot op de huur en zal pas aan de huurder worden teruggegeven, nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. Verhuurder is niet verplicht om rente over de waarborgsom aan de huurder te vergoeden.
 2. Indien tussen de verhuurder en de huurder word overeengekomen dat het gehuurde langer wordt behouden dan gereserveerd, dient de waarborgsom op de eerste dag van de verlenging ten kantore van de verhuurder navenant verhoogd te worden datum van opeisbaarheid is de dag waarop de verlenging ingaat.

Artikel 10 Richtlijnen voor het gebruik

Gedurende de huurperiode is de huurder gehouden al datgene te doen en te laten, zoals een goed huurder betaamt. In ieder geval zal de huurder de volgende regels in acht nemen:

 1. De huurder is verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en er voor te zorgen dat het onderhoud deskundig en vakkundig volgens gebruiksvoorschriften plaatsvindt.
 2. Gedurende de huurperiode is de verhuurder te allen tijde gerechtigd de toestand en de wijze van gebruik van het gehuurde te controleren. De huurder dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het gehuurde te verlenen.
 3. Hij dient dagelijks het oliepijl van de compressoren en motoren te controleren en zonodig de geschikte olie aan te voegen.
 4. Hij dient het periodieke onderhoud van het materiaal te doen volgens de onderhoudsvoorschriften die hij uitdrukkelijk erkent ontvangen te hebben bij de ondertekening van deze overeenkomst. Dit onderhoud geschied op zijn kosten en kan eventueel op aanvraag door de verhuurder, voor rekening van de huurder, uitgevoerd worden.
 5. Hij dient ervoor te zorgen dat de compressoreninstallaties en of motoren horizontaal worden opgesteld.
 6. Hij dient dagelijks het condensaat uit het drukreservoir van de compressoreninstallaties af te blazen.
 7. Hij dient degelijke brandstoffen te gebruiken. Hij dient het materiaal in goede werkcondities te gebruiken zoals; degelijke smering, zuiver gehouden luchtfilter, stof en droge bewaring enz.
 8. Hij dient het elektrisch materieel vakkundig aan het net aan te sluiten op de juiste spanning.
 9. Hij dient in acht te nemen alle wettelijke en reglementaire voorschriften ten aanzien van het gebruik, het in werking stellen of het bezit hebben van gehuurde apparatuur, het vermijden van hinder e.d. Vanaf het ingaan van de huur tot aan de teruggave staat hij in voor alle kosten en risico’s die het bezit of het gebruik van het gehuurde meebrengen, zoal: belasting, vergunningen, verplicht controle- of beveiligingsmaatregelen enz.
 10. Hij zal de huurder vrijwaren voor alle aanspraken of aanslagen van dien aard.
 11. De huurder is verplicht alle wettelijke of reglementair opgelegde controlemaatregelen te laten verrichten zonder enige tussenkomst van de verhuurder daarin.
 12. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder is het niet toegestaan het gehuurde buiten Nederland te brengen of aan enige derde in gebruik te geven, noch enig uit de huurovereenkomst voortvloeiend recht geheel of gedeeltelijk aan derde over te dragen.
 13. Tijdens de huurperiode worden alle eventuele noodzakelijke reparaties door of namens de verhuurder uitgevoerd. De huurder mag slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurdereventuele reparaties (laten) uitvoeren door deskundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt. Uitsluitend reparatiekosten tengevolge van normale gebruiksslijtage zijn voor rekening van de verhuurder, wethalve alle kosten tengevolge van overbelasting en/of ondeskundig gebruik voor rekening van de huurder zijn. Mankementen dienen terstond schriftelijk schriftelijke aan de verhuurder te worden gemeld.
 14. De tijdsduur, nodig voor verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden is in de huurperiode begrepen, behoudens wanneer het gaat om herstelwerkzaamheden.

Artikel 11 Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: -gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, -exclusief kosten van verpakkingen, in – en uitlading, vervoer en verzekering, - vermeld in Nederlandse valuta: eventuele koerswijzigingen worden doorberekend,
 2. De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. De huurprijs wordt berekend naar gelang de lengte van de huurperiode: -eerste dag (24 uur) – een week (dagen)
 3. Alle kosten van vervoer komen ten laste van huurder, tenzij anders schriftelijke overeengekomen. Bij het terughalen moet het materiaal gemakkelijk te bereiken zijn en klaarliggen voor het opladen.

Artikel 12 Transport

 1. Indien en voor zover wij het transport, verzending, verpakking of dergelijke op ons nemen wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door de huurder aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/ koopman bepaald.
  Tenzij anders overeengekomen, neemt de huurder alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
 2. Huurder dient ervoor te zorgen, dat de plaats van de bestemming gemakkelijk te bereiken is voor gemotoriseerd transport. Aan het einde van de huurperiode dienen goederen voor oplading klaar te liggen.

Artikel 13 Overmacht

 1. Tijdens overmacht worden de leverings - en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van deverplichtingen door verhuurder niet mogelijk is , langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichting kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds afgeleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de huurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of tijdig voldoen van leveranciers en werkonderbrekingen.

Artikel 14 Betaling en ontbinding

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank- giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt der halve als betalingsdag aangemerkt. De betalingstermijn is een fatale termijn.
 2. Alle door huurder verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 3. Ingeval de huurder:
  a. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling ingediend, dan wel beslag op het geheel of gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
  b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
  d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
  e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der op gemelde omstandigheden het recht, tenzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de huurder op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of in gebrek stelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en rente.
 4. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de huurder van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een ) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 5. Alle te maken gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van de huurder. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met in begrip van voornoemde rente door de huurder verschuldigd bedrag.
 6. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worde voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarde van toepassing zijn of betreffende voorwaarde zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
 7. Verhuurder is gerechtigd om een krediet beperking toeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen.
 8. Bij contant -verhuur kan de verhuurder als zekerheid tot betaling van de huurprijs en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen.
 9. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen per optreden van Verhuurder tegen Huurder minimaal €1250,--
 10. Een betaling van Huurder wordt eerst geboekt te laste van eventuele rente, daarna ten laste van kosten, die Verhuurder in verband met tekortschieten van Huurder onder de huurovereenkomst heeft moeten maken, en pas daarna ten laste van verschuldigde huurtermijnen, waarbij de eerste vervallen termijn voorgaat boven de laatste.