Algemene voorwaarden

Download de voorwaarden als pdf

 

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

Aanbod: een voorstel, bijvoorbeeld offertes en prijsopgaven, gedaan door of namens Voet Verhuur B.V., hierna: “Voet Verhuur” tot het sluiten van een Overeenkomst.

Afnemer: degene die, rechtspersoon of natuurlijke persoon, met Voet Verhuur een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden: onderhavige set algemene voorwaarden.

Dienst: werkzaamheden die door of namens Voet Verhuur in opdracht van de Afnemer worden verricht.

Huurprijs: het voor het Product (gehuurde) door de Afnemer aan Voet Verhuur te betalen bedrag.

Levertijd: de door Voet Verhuur opgegeven termijn waarbinnen zij verwacht het Product of de Dienst te leveren en/of uitvoering te hebben gegeven aan de Overeenkomst.

Order: het door de Afnemer aan Voet Verhuur gedane aanbod/voorstel tot het sluiten van een Overeenkomst.

Overeenkomst: de tussen de Afnemer en Voet Verhuur tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de verkoop, koop en levering van het Product en/of de Dienst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Partijen: Voet Verhuur en de Afnemer gezamenlijk.

Prijs: het voor het Product en/of de Dienst door de Afnemer aan Voet Verhuur te betalen bedrag. 

Product: de door Voet Verhuur op grond van de Overeenkomst aan de Afnemer te leveren roerende zaak en/of het gehuurde.

Voet Verhuur: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden, Voet Verhuur BV, gevestigd te Beesd en kantoorhoudende te (4104 BB) Culemborg aan het adres Plantijnweg 4, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 30247618, dan wel een rechtspersoon of vennootschap behorende tot de groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek waar Voet Verhuur deel van uitmaakt, die een Overeenkomst sluit met de Afnemer.

Hetgeen in de Algemene Voorwaarden in enkelvoud is gesteld, dient in voorkomend geval in meervoud te worden begrepen. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid en uitleg

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke uitnodiging tot het doen van een Aanbod, Aanbod en Overeenkomst tussen Voet Verhuur en de Afnemer.

2.2 In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden. Aan de opschriften (“kopjes”) bij de artikelen van de Algemene Voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

2.3 Iedere verwijzing door de Afnemer naar eigen inkoop- of andere algemene voorwaarden wordt door Voet Verhuur uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Voet Verhuur deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst. 

2.5 Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt of op andere wijze haar rechtsgeldigheid verliest, blijven Partijen aan de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden gebonden. Partijen zullen in voornoemd geval in overleg treden om eerstgenoemde bepaling te vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan het doel en de strekking van deze bepaling.

2.6 Voet Verhuur is bevoegd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden worden aan de Afnemer toegezonden.

 


Artikel 3 Aanbod, aanvaarding en Overeenkomst

3.1 Elk Aanbod van Voet Verhuur is vrijblijvend, tenzij het een termijn voor aanvaarding bevat.

3.2 Bij een Aanbod van Voet Verhuur komt een Overeenkomst tot stand door aanvaarding van dit Aanbod door de Afnemer.

3.3 Indien de aanvaarding door de Afnemer (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod komt de Overeenkomst niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Voet Verhuur anders aangeeft.

3.4 Bij een Order van de Afnemer, komt een Overeenkomst tot stand wanneer Voet Verhuur de Order heeft aanvaard door deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk te bevestigen c.q. daaraan uitvoering te geven.

3.5 Indien de aanvaarding van Voet Verhuur (zoals weergegeven in lid 4) afwijkt van de Order van de Afnemer komt de Overeenkomst tot stand conform de aanvaarding van Voet Verhuur, tenzij de Afnemer binnen drie werkdagen na de aanvaarding bezwaar heeft gemaakt.

3.6 Een wijziging van de Overeenkomst geldt slechts indien Voet Verhuur deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en geldt alleen voor de betreffende Overeenkomst. 

3.7 Als de Order na het sluiten van de Overeenkomst op verzoek van de Afnemer wijzigt, dan is er sprake van meerwerk. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven Levertijd en Prijs worden gewijzigd. 

3.8 Als de Afnemer aan Voet Verhuur gegevens (data, tekeningen, etc.) verstrekt, mag Voet Verhuur uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod op deze gegevens baseren. 

3.9 Voet Verhuur kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.10 Voet Verhuur kan niet worden gehouden aan door haar verstrekte gegevens (bijvoorbeeld prijslijsten, brochures, folders en informatie op haar website) wanneer in haar Aanbod niet expliciet naar die gegevens wordt verwezen. 

 


Artikel 4 Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn in euro’s.

4.2 De door Voet Verhuur gehanteerde Prijs geldt voor levering vanaf het magazijn of andere opslagplaats en is exclusief: 

a. omzetbelasting, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege; 

b. eventueel in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst te maken kosten  

 (bijvoorbeeld verpakkings-, transport-, in- en uitlading-, tolkosten, verzekerings-, reis-, voorrij- en verblijfkosten, installatiekosten, meerwerk, verzend- en administratiekosten), tenzij schriftelijk anders aangegeven.

4.3. De Huurprijs zal - automatisch en dus zonder dat daarvoor enige aanzegging nodig is - jaarlijks per 1 januari, worden herzien.

4.4 Voet Verhuur is gerechtigd de Prijs te verhogen indien na het sluiten van de Overeenkomst van Voet Verhuur vanwege ontwikkelingen op de markt niet kan worden verwacht dat tegen de oorspronkelijk overeengekomen Prijs wordt geleverd. Voet Verhuur zal de Afnemer op de hoogte stellen van zijn voornemen tot het verhogen van de Prijs en daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Indien de Afnemer niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf kan hij in het geval dat de Prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhoogd, de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling met bewijs van ontvangst aan Voet Verhuur ontbinden.

4.5 Meerwerk wordt door de Afnemer aan Voet Verhuur vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Voet Verhuur.

 


Artikel 5 Betalingsvoorwaarden, verzuim, voorschot en zekerheid

5.1 Betaling van facturen dient binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder verrekening of inhouding, door storting of overmaking op een door Voet Verhuur aangewezen bankrekening plaats te vinden. Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit is bijgeschreven op een bankrekening van Voet Verhuur.

5.2 Indien de Afnemer niet (tijdig) betaalt, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is dan contractuele rente van 2% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt beschouwd) verschuldigd. Wanneer de wettelijke (handels)rente hoger is dan de contractuele rente is de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

5.3 Indien de Afnemer niet (tijdig) betaalt, is de Afnemer aan Voet Verhuur buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% van het door de Afnemer verschuldigde bedrag. Naast de buitengerechtelijke kosten is de Afnemer tevens de gerechtelijke en executiekosten verschuldigd.

5.4 De door de Afnemer verrichte betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op de kosten (lid 3), vervolgens in mindering op de verschuldigde rente (waaronder ook begrepen de lopende rente) en ten slotte in mindering op de hoofdsom (in volgorde van factuurdata, waarbij als eerste aan de oudste facturen wordt toegerekend).

5.5 Voet Verhuur is gerechtigd zowel voorafgaand aan als tijdens de levering van Producten en/of Diensten een voorschot c.q. aanbetaling op het verschuldigde te verlangen.

5.6 Voet Verhuur is gerechtigd om van de Afnemer redelijke zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen te verlangen. Onder redelijke zekerheid wordt begrepen, maar niet uitsluitend, een waarborgsom, pandrecht of bankgarantie. De Afnemer is verplicht, op het eerste verzoek van Voet Verhuurt daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.

 

Artikel 6 Levertijd

6.1 Door Voet Verhuur wordt de Levertijd bij benadering vastgesteld. Deze termijn is geen fatale termijn. 

6.2 De Levertijd vangt aan nadat de Afnemer heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.

6.3 In geval van wijziging van de omstandigheden, zoals die Voet Verhuur redelijkerwijs bekend waren toen de Levertijd is overeengekomen, heeft Voet Verhuur het recht de Levertijd te verlengen met de tijd die redelijkerwijs nodig is om de Overeenkomst onder deze gewijzigde omstandigheden uit te voeren.

6.4 Indien de Levertijd – om andere redenen dan in lid 3 genoemd en er geen sprake is van overmacht aan de zijde van Voet Verhuur (artikel  15) – wijzigt, ontvangt de Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de Levertijd met meer dan veertien dagen wijzigt, kan de Afnemer de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling met bewijs van ontvangst aan Voet Verhuur ontbinden. De Afnemer heeft dan, voor zover van toepassing, recht op teruggave van het reeds voor het Product en/of de Dienst betaalde gedeelte van de Prijs.

6.5 Overschrijding van de overeengekomen Levertijd geeft de Afnemer, indien het een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft, nimmer recht op schadevergoeding.

 

Artikel 7 Levering, uitvoering en risico overgang

7.1 Levering vindt plaats vanaf het magazijn, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op het moment dat het Product het magazijn verlaat. 

7.2 Voet Verhuur is gerechtigd voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.3 Voet Verhuur is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.4 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Voet Verhuur de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.5 Indien Voet Verhuur op verzoek of met voorafgaande toestemming van Afnemer werkzaamheden uitvoert of Producten levert die buiten de inhoud of omvang van de betreffende Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden door Afnemer aan Voet Verhuur worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Voet Verhuur. Voet Verhuur zal opgave doen van de financiële gevolgen en de gevolgen voor de uitvoeringsduur. Voet Verhuur is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

7.6 Indien de Afnemer het ter beschikking gestelde Product niet afneemt dan wel nalatig is in het verstrekken van de informatie die noodzakelijk is voor de levering, is Voet Verhuur gerechtigd de (resterende) levering op te schorten, de Huurprijs in rekening te brengen en/of het Product op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer. Voet Verhuur behoudt zich het recht voor om de schade die zij lijdt door het handelen van de Afnemer te vorderen en/of de Overeenkomst te ontbinden. Een en ander schort de betalingsverplichting van de Afnemer niet op. 

7.7 Indien Voet Verhuur of een door Voet Verhuur ingeschakelde derde voor het transport zorgdraagt, wordt de wijze van transport, verzending etc. door Voet Verhuur bepaald en komt het transport voor rekening en risico van de Afnemer. De Afnemer dient ervoor te zorgen dat deugdelijk, volledig en voldoende ontvangstmaterieel alsmede voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is en dient de Afnemer te garanderen dat de opslagplaats waar het Product (af)geleverd moet worden, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar is.

7.8 Ten aanzien van de Dienst is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Voet Verhuur en uitdrukkelijk niet van een resultaatsverbintenis. 

7.9 Indien Voet Verhuur tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gebreken aan het Product en/of overige zaken die Voet Verhuur in eigendom toebehoren constateert, die volgens Voet Verhuur kunnen leiden tot gevaarlijke situaties, is Voet Verhuur bevoegd het Product of deze zaken ‘af te keuren’ dan wel buiten werking te stellen en deze terug te nemen.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door Voet Verhuur geleverde Producten blijven eigendom van Voet Verhuur, tot op het moment dat de Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Voet Verhuur uit hoofde van enige met Voet Verhuur gesloten Overeenkomst tot het leveren van zaken (Product) en/of het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van Dienst(en), waaronder tevens begrepen alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige Overeenkomst.

 

Artikel 9 Eigendomsrechten Voet Verhuur

9.1 Het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product en de overige zaken die Voet Verhuur in eigendom toebehoren, mogen niet: worden gewijzigd c.q. aangepast, vervreemd c.q. doorverkocht of in (mede)gebruik worden gegeven aan een derde dan wel onderverhuurd of als betaalmiddel worden gebruikt. 

9.2 De Afnemer is niet bevoegd het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product en de overige zaken die Voet Verhuur in eigendom toebehoren te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

9.3 De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Voet Verhuur veilig te stellen.

9.4 Indien derden beslag (dreigen te) leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product en/of de overige aan Voet Verhuur in eigendom toebehorende zaken, waaronder ook begrepen de zaken die aan de Afnemer in huur zijn gegeven, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Afnemer verplicht om Voet Verhuur daarvan direct op de hoogte te stellen.

9.5 De Afnemer verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product (ook het gehuurde) en/of de overige aan Voet Verhuur in eigendom toebehorende zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen o.a. – maar niet uitsluitend – brand, ontploffings- en waterschade en diefstal. De Afnemer is verplicht de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Voet Verhuur ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Voet Verhuur gerechtigd tot de uitkering. De Afnemer is verplicht om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in dit kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn en alle aanspraken uit hoofde van de genoemde verzekeringen aan Voet Verhuur te verpanden. Voet Verhuur kan een verzekering voor de Afnemer afsluiten. De kosten hiervan komen voor rekening van de Afnemer en bedragen 7% van het factuurbedrag. Het eigen risico komt voor rekening van de Afnemer en bedraagt € 2.500,--. Enkel de generator is verzekerd. Toebehoren zijn niet verzekerd.

9.6 Voor het geval Voet Verhuur haar eigendomsrechten wil uitoefenen c.q. veiligstellen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Voet Verhuur en door Voet Verhuur aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Voet Verhuur zich bevinden en voor rekening van de Afnemer terug te nemen.

9.7 Voet Verhuur en door haar aan te wijzen derden hebben na aankondiging te allen tijde de bevoegdheid de zaken die Voet Verhuur in eigendom toebehoren te controleren en inspecteren. De Afnemer is verplicht Voet Verhuur en derden behoorlijk de gelegenheid te geven deze inspectie uit te voeren.

 


Artikel 10 Verplichtingen van de Afnemer

10.1 De Afnemer zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Voet Verhuur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Voet Verhuur worden verstrekt. 

10.2 De Afnemer is verplicht alle maatregelen en aanwijzingen te nemen c.q. op te volgen, die bij het gebruik van het Product en/of de overige zaken die Voet Verhuur in eigendom toebehoren (in acht) moeten worden genomen en die o.a. bijdragen tot duurzaamheid en veiligheid. Dit betreft onder meer alle maatregelen en aanwijzingen, die zijn genoemd door Voet Verhuur dan wel die zijn opgenomen in door Voet Verhuur verstrekte handleidingen en/of instructiemateriaal.

10.3 De Afnemer dient te beschikken over de benodigde vergunningen en/of ontheffingen en dient alle voorschriften die worden gesteld bij wet- en/of regelgeving na te leven.

10.4 De Afnemer zorgt ervoor dat – indien nodig – een hoogwerker, steigers of ander rollend materieel aanwezig is/zijn.

10.5 Het is de Afnemer verboden zaken, die in eigendom toebehoren aan Voet Verhuur, waaronder ook begrepen het gehuurde, te verplaatsen binnen vestigingen of buiten vestigingen van de Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voet Verhuur.

11.6 Indien de Afnemer toestemming heeft verkregen, is de Afnemer verplicht Voet Verhuur van iedere verplaatsingen van een aan Voet Verhuur in eigendom toebehorende zaak schriftelijk op de hoogte te brengen.

 


Artikel 11 Retournering

11.1 Retourzendingen worden niet geaccepteerd

 


Artikel 12 Oplevering en klachten

12.1 De Diensten gelden als opgeleverd wanneer Voet Verhuur heeft medegedeeld dat de Diensten gereed zijn voor oplevering en de Afnemer de Dienst heeft aanvaard. 

12.2 Tijdens de oplevering wordt één en ander door Partijen nagelopen en wordt een werkbon opgemaakt, welke door Partijen wordt ondertekend. Een door de Afnemer geconstateerde tekortkoming die door Voet Verhuur niet wordt erkend, wordt op de werkbon als zodanig vermeld.

12.3 Indien Voet Verhuur heeft medegedeeld dat de Dienst voor oplevering gereed is en de Afnemer niet binnen vijf werkdagen daarna laat weten of hij de Dienst al dan niet aanvaardt, geldt de Dienst als opgeleverd.

12.4 Indien de Afnemer de Dienst afkeurt, dient hij dat schriftelijk te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Indien de Afnemer de Dienst in gebruik neemt, geldt de Dienst als opgeleverd. 

12.5 Na oplevering is de Dienst voor risico van de Afnemer en is Voet Verhuur ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de Afnemer op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. 

12.6 De Afnemer is gehouden het Product, onmiddellijk op het moment dat het Product is geleverd te onderzoeken. Eventuele klachten die verband houden met zichtbare dan wel op eenvoudige wijze te controleren onvolkomenheden of tekortkomingen dienen door de Afnemer bij levering van het Product op de bij ontvangst te tekenen vrachtbrief, pakbon of chauffeurslijst gespecificeerd te worden. 

12.7 Eventuele niet zichtbare klachten dienen onmiddellijk na ontdekking, maar in ieder geval uiterlijk binnen acht dagen na ontdekking, dan wel acht dagen nadat deze klachten redelijkerwijze konden worden ontdekt, schriftelijk aan Voet Verhuur te worden gemeld. 

12.8 Klachten over facturen dienen door de Afnemer binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk aan Voet Verhuur te worden gemeld. 

12.9 De Afnemer dient te bewijzen dat het Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt.

12.10 De schriftelijke klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te geschieden, zodat Voet Verhuur in staat is adequaat te reageren en indien nodig een en ander te onderzoeken. De Afnemer dient Voet Verhuur een redelijke termijn te geven en in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken. 

12.11 Indien de Afnemer – indien het een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft – (tijdig) klaagt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van het overig bestelde Product en/of de Dienst. 

12.12 Indien vast komt te staan dat een klacht gegrond is en tijdig is geklaagd, dan zal Voet Verhuur het Product en/of de Dienst binnen redelijke termijn na retourontvangst – tenzij retournering redelijkerwijze niet mogelijk is –  ter keuze van Voet Verhuur, vervangen, herstellen of een vervangende vergoeding aan de Afnemer voldoen. Deze verplichting heeft Voet Verhuur niet wanneer herstel of vervanging onmogelijk is of niet van haar kan worden gevergd, bijvoorbeeld indien de kosten in geen verhouding staan.

12.13 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan kan Voet Verhuur vergoeding verlangen van de kosten die zij ten gevolge van deze klacht heeft moeten maken of die daardoor zijn ontstaan.

12.14 Indien sprake is van slijtage, niet-kundig(e) of onzorgvuldig(e) gebruik en/of aansluiting, onderhoud en/of reparatiewerkzaamheden, aanpassing of verplaatsing zonder toestemming van Voet Verhuur en/of handelen in strijd met, al dan niet door de overheid opgelegde, instructies en veiligheidsnormen is de klacht nimmer gegrond.

12.15 Elke actie op grond van dit artikel vervalt indien de Afnemer niet of niet geheel aan hetgeen in dit artikel bepaalde voldoet, waarop de Afnemer wordt geacht het Product in alle opzichten als deugdelijk te hebben aanvaard.

 


Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1 Voet Verhuur is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden;
  • de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Voet Verhuur aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Voet Verhuur toegerekend kunnen worden;
  • de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Overeenkomst.

 

13.2 Voet Verhuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

13.3 Voet Verhuur is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Afnemer het Product niet op de juiste wijze heeft aangesloten en/of gebruikt.

13.4 Voet Verhuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Voet Verhuur is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Op Voet Verhuur rust geen onderzoeksplicht.

13.5 Voet Verhuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Afnemer de wet- en regelgeving niet heeft nageleefd en/of verstrekte gebruiks- en veiligheidsinstructies niet heeft opgevolgd of een en ander niet op de juiste wijze heeft gebruikt. 

13.6 Voet Verhuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Afnemer ondeugdelijke materialen ter beschikking heeft gesteld.

13.7 Voet Verhuur is niet (langer) aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer de Afnemer de door Voet Verhuur ter beschikking gestelde zaken heeft verwerkt.

13.8 Voet Verhuur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen en/of door Voet Verhuur ingeschakelde derden.

13.9 Indien Voet Verhuur aansprakelijk mocht zijn voor schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van het Product en/of de Dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van € 10.000,-- per gebeurtenis of een reeks van samenhangende gebeurtenissen. 

13.10 De aansprakelijkheid van Voet Verhuur is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

13.11 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Voet Verhuur of haar leidinggevende en/of ondergeschikten.

13.12 Schade dient direct na ontdekking, waarbij een termijn van minder dan 48 uur als direct wordt gezien, maar uiterlijk binnen acht dagen nadat deze schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Voet Verhuur te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn schriftelijk ter kennis van Voet Verhuur is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking. 

13.13 De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Voet Verhuur, zoals weergegeven in dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Voet Verhuur uit hoofde van de Algemene Voorwaarden onverlet.

13.14 De Afnemer kan enig recht tot schadevergoeding slechts inroepen nadat hij overeenkomstig artikel 12 van de Algemene Voorwaarden heeft geklaagd en Voet Verhuur schriftelijk een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld en Voet Verhuur ook na het verstrijken van die termijn tekort blijft schieten. 

 


Artikel 14 Vrijwaring

14.1 De Afnemer vrijwaart Voet Verhuur voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden voor zover die schade het gevolg is van het niet, niet behoorlijk of niet volledig naleven door de Afnemer van deze Algemene Voorwaarden of specifieke voorschriften van Voet Verhuur, dan wel het niet afdoende informeren door de Afnemer van derden-gebruikers bij het gebruik van het Product, dan wel het ten onrechte verstrekken van informatie of gegevens door de Afnemer niet afkomstig van Voet Verhuur. In dergelijke gevallen is de Afnemer verplicht alle schade die Voet Verhuur lijdt te vergoeden.

14.2 Indien Voet Verhuur door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Voet Verhuur zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Afnemer geen adequate maatregelen neemt, dan is Voet Verhuur, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Voet Verhuur en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

 


Artikel 15 Overmacht

15.1 Voet Verhuur is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien zij daartoe blijvend of tijdelijk, geheel of gedeeltelijk verhinderd is als gevolg van overmacht. 

15.2 Onder overmacht wordt verstaan alle oorzaken die de (verdere) nakoming van de verplichtingen van Voet Verhuur uit de Overeenkomst verhinderen, voorzien of niet voorzien, en die niet aan Voet Verhuur kunnen worden toegerekend. Onder overmacht wordt begrepen, maar niet uitsluitend: brand, oorlog(-sdreiging), (dreiging van) terrorisme, stakingen, blokkades, rellen of andere ordeverstoringen, brandstofgebrek, energiegebrek, vervoersbeperkingen, bedrijfsongevallen, ziekte van bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken werknemers van Voet Verhuur en/of door haar ingeschakelde derden, weersomstandigheden, natuurrampen, quarantaine maatregelen, beperkingen bij het verlenen van vergunningen, niet-nakoming van verplichtingen door toeleveranciers en/of vervoerders, beperkende overheidsmaatregelen, storingen en het door derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen.

15.3 Bij overmacht is Voet Verhuur bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst drie maanden op te schorten, hetzij direct (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat er voor Voet Verhuur een verplichting tot enige ongedaanmaking of schadevergoeding ontstaat. 

15.4 Indien als gevolg van de overmacht de opschorting – zoals in lid 3 genoemd –  langer dan drie maanden duurt, dan is de Afnemer bevoegd Voet Verhuur voor de keuze te stellen om alsnog over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst dan wel de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Indien de overmacht slechts voor een deel de uitvoering van de Overeenkomst verhindert, dan is Afnemer slechts bevoegd de Overeenkomst voor dat gedeelte te ontbinden. Bij ontbinding ontstaat er geen ongedaanmakingsverbintenis of schadevergoedingverbintenis voor Voet Verhuur.

15.5 Indien ten tijde van het intreden van overmacht Voet Verhuur reeds (gedeeltelijk) uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst, is Voet Verhuur gerechtigd een en ander te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke Overeenkomst betrof.

 


Artikel 16 Opschorting, beëindiging en ontbinding

16.1 Naast de in artikel 15 genoemde overmachtsituaties is Voet Verhuur bevoegd de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst op te schorten, indien de Afnemer enige opeisbare verbintenis jegens Voet Verhuur niet is nagekomen, dan wel indien Voet Verhuur in redelijkheid kan verwachten dat de Afnemer zijn verbintenis(sen) jegens Voet Verhuur niet zal nakomen. In die gevallen is Voet Verhuur niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de Afnemer. Indien de Afnemer een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is het in dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing indien en voor zover het zich verhoudt met het bepaalde in Boek 6, afdeling 5 titel 5, van het Burgerlijk Wetboek.

16.2 Indien Voet Verhuur de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken die volgen uit de wet en/of de Overeenkomst.

16.3 Voet Verhuur is – naast de in de wet genoemde gevallen – bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden indien:

a. een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding van (de onderneming van) de Afnemer;

b. door de Afnemer het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen faillissement of tot ontbinding van (de onderneming van) de Afnemer;

c. met betrekking tot alle of een deel van de Afnemers activa een verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator of bewindvoerder;

d. de Afnemer surseance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend;

e. door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waarin de Afnemer de onderneming heeft ingebracht, de overgang van stemrecht op die aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of anderszins de zeggenschap over de activiteiten van de vennootschap waar de Afnemer zich van bedient, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. – Besluit  Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn;

f. een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van de Afnemer wordt ingediend dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd;

g. de Afnemer een natuurlijk persoon betreft en hij komt te overlijden;

h. de ondernemingsactiviteiten van de Afnemer feitelijk worden gestaakt;

i. de Afnemer zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling met crediteuren ter afwending van een faillissement, een surseance van betaling, schuldhulpverlening of schuldsanering ten uitvoer legt. 

16.4 In alle gevallen waarin de Afnemer er rekening mee moet houden dat hij zijn verplichtingen jegens Voet Verhuur niet kan nakomen, dient hij Voet Verhuur daarvan direct op de hoogte te stellen.  

16.5 Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, bevrijdt dit de Afnemer niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. De Overeenkomst blijft zoveel mogelijk van kracht zolang de Afnemer niet aan al zijn verplichtingen jegens Voet Verhuur heeft voldaan. Alle vorderingen van Voet Verhuur zijn direct opeisbaar en alle eigendom van Voet Verhuur dient direct te worden geretourneerd aan Voet Verhuur.

 


Artikel 17Geheimhouding

17.1 De Afnemer verplicht zich om alle gegevens van Voet Verhuur, welke direct of indirect zijn verkregen in verband met de totstandkoming van een eventuele Overeenkomst dan wel de uitvoering daarvan, geheim te houden en op generlei wijze bekend te maken of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve indien de Afnemer op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak een verplichting heeft tot bekendmaking, dan wel dit voor bewaring van zijn rechten in rechte noodzakelijk is.

17.2 De Afnemer verplicht zich de geheimhoudingsverplichting van lid 1 met de voor of namens hem werkzame personen of door hen of de Afnemer ingeschakelde derden overeen te komen.

 

Artikel 18 Privacy

18.1 De in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke door de Afnemer aan Voet Verhuur verstrekte Persoonsgegevens van de Afnemer worden, in overeenstemming met de geldende wetgeving, door Voet Verhuur op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

18.2 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit op grond van een rechterlijke uitspraak, wet of regelgeving of voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst is vereist, dan wel indien Voet Verhuur van overheidswege verzocht wordt persoonsgegevens van de Afnemer te verstrekken. 

 


Artikel 19 Contractsovername

19.1 Het is de Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voet Verhuur rechten en/of verplichtingen krachtens de Overeenkomst aan derden over te dragen.

19.2 Voet Verhuur is bevoegd haar rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te dragen aan een derde, indien de Afnemer een rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf betreft.

 


Artikel 20 Intellectuele eigendomsrechten

20.1 Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van het Product en/of de Dienst alsmede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Overeenkomst tussen Voet Verhuur en de Afnemer, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Voet Verhuur of diens leveranciers. De levering van het Product en/of de Dienst strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. 

20.2 De Afnemer verkrijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht. 

20.3 De Afnemer zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voet Verhuur de producten en resultaten van de Diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

20.2 Het gebruiksrecht, vervalt van rechtswege bij het einde van de Overeenkomst.

20.3 Indien de Afnemer inbreuk maakt op de in dit artikel genoemde intellectuele eigendomsrechten kan Voet Verhuur alle schade die hierdoor ontstaat op de Afnemer verhalen.

 


Artikel 21 Verjaring 

21.1 Iedere vordering jegens Voet Verhuur die – op welke wijze dan ook – verband houdt met of voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst verjaart in ieder geval door verloop van één jaar, tenzij in de Algemene Voorwaarden een andere termijn is opgenomen dan wel dwingendrechtelijk een andere termijn geldt. Een en ander te rekenen vanaf de dag van levering van het Product en/of de Dienst.

 


Artikel 22 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Afnemer aldaar woonplaats heeft.

22.2 Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.

22.3 Alle geschillen tussen Partijen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht.

 


BIJZONDERE BEPALINGEN 

DEEL B – VERHUUR EN HUUR 

 

Artikel 23

23.1 Indien tussen Partijen een huurovereenkomst tot stand komt die ziet op de verhuur en huur van (industriële) apparatuur/machines/gereedschappen en ander materieel met de daarbij behorende accessoires zijn op die Overeenkomst de navolgende bepalingen van toepassing.

23.2 In geval van tegenstrijdigheid met de hiervoor onder Deel A weergegeven Algemene Bepalingen hebben de onderhavige voorwaarden voor verhuur en huur van (industriële) apparatuur/machines/gereedschappen en ander materieel met de daarbij behorende accessoires voorrang.

 


Artikel 24 Huurtijd, verlenging en einde

24.1 De huurtijd vangt aan op het moment dat het gehuurde het magazijn van Voet Verhuur verlaat.

24.2 Het minimale huurtijd bedraagt één dag.

24.3 De duur van de huur wordt in de Overeenkomst vermeld.

24.4 Bij de berekening van de huurtijd worden ook zaterdagen, zondagen en feestdagen meegerekend. Een gedeelte van een dag wordt als een hele dag geteld. 

24.5 De huur eindigt op de datum in de Overeenkomst vermeld. Gebruikt de Afnemer het gehuurde langer, dan zal Voet Verhuur deze extra huurtijd in rekening brengen. Indien de Afnemer het gehuurde niet tijdig heeft geretourneerd, geeft dit de Afnemer geen recht op verlenging.  

24.6 Is geen huurtijd in de Overeenkomst vermeld, dan eindigt de Overeenkomst op het moment dat de Afnemer het gehuurde tijdens kantooruren heeft geretourneerd in het magazijn van Voet Verhuur en Voet Verhuur het gehuurde in ontvangst heeft genomen of wanneer Voet Verhuur de Overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één week schriftelijk heeft opgezegd.

 


Artikel 25 Gebruiksvoorschriften

25.1 Het is aan de Afnemer verboden het gehuurde te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voet Verhuur.

25.2 Door de Afnemer aangebrachte wijzigingen maken geen deel uit van het gehuurde en moeten voor of bij het einde van de Overeenkomst door de Afnemer ongedaan gemaakt worden, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

25.3 Op Voet Verhuur rust geen enkele verplichting tot onderhoud of herstel of instandhouding van door de Afnemer aangebrachte wijzigingen.

25.4 Indien en voor zover krachtens enige benodigde of verkregen vergunning of ontheffing of krachtens enig ander overheidsvoorschrift direct of later in of aan het gehuurde aanpassingen c.q. voorzieningen moeten worden aangebracht, dan komen deze aanpassingen c.q. voorzieningen voor rekening van de Afnemer. De Afnemer zal deze aanpassingen c.q. voorzieningen behoorlijk en in overeenstemming met de eventueel door de overheid of enige andere bevoegde instantie daarvoor gestelde of te stellen eisen door Voet Verhuur laten aanbrengen, na voorafgaande schriftelijke toestemming van Voet Verhuur. 

25.5 De Afnemer is verplicht het gehuurde zodanig te gebruiken, dat niet in strijd wordt gehandeld met enige wet, enige plaatselijke verordening of enig ander overheidsvoorschrift en dat ook niet het gevaar ontstaat dat enige overheidsvergunning of overheidsontheffing zal of kan worden ingetrokken. 

25.6 De Afnemer is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan, in of door het gehuurde als gevolg van, doch niet beperkt tot, vorst, neerslag, storm, andere weersomstandigheden, kortsluiting, brand, lekkage. Indien zich niettemin enige schade als hier bedoeld mocht voordoen, moet de Afnemer Voet Verhuur daarvan onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur nadat deze schade redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt op de hoogte stellen en is de Afnemer daarvoor jegens Voet Verhuur en jegens daardoor getroffen derden volledig aansprakelijk.

25.7 In aanvulling op hetgeen onder de Algemene Bepalingen is weergegeven, is het aan de Afnemer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Voet Verhuur, verboden het gehuurde aan enige derde geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of anderszins in enige vorm van gebruik of medegebruik te geven of (de huur of het gebruik van) het gehuurde in te brengen in een vennootschap of rechtspersoon;

25.8 De Afnemer is verplicht het gehuurde tegen overbelasting en beschadiging te beschermen en dient dagelijks (het olie- en koelvloeistofpeil van) de compressoren en motoren te controleren. Zo nodig dient het olie- en/of koelvloeistofpeil met de daarvoor geschikte vloeistoffen te worden aangevuld.

25.9 De Afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat de compressoreninstallaties en/of motoren horizontaal worden opgesteld en dat het gehuurde vakkundig wordt aangesloten op de juiste spanning. 

25.10 De Afnemer is verplicht dagelijks het condensaat uit het drukreservoir van de compressoreninstallaties af te blazen. 

25.11 De Afnemer is verplicht degelijke brandstoffen te gebruiken en dient ervoor te zorgen dat het gehuurde in goede werkconditie wordt gebruikt. 

 


Artikel 26 Staat van het Gehuurde

26.1 De Afnemer verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.

26.2 Eventuele gebreken worden op het moment dat het gehuurde ter beschikking wordt gesteld op de afleverbon vermeld.

 


Artikel 27 Eindinspectie

27.1 Partijen voeren een gezamenlijke eindinspectie met betrekking tot de staat van het gehuurde uit. Die eindinspectie moet plaatsvinden vóór of uiterlijk op de laatste werkdag van de duur van de Overeenkomst of de laatste werkdag voor de dag van teruggave van het gehuurde door de Afnemer, indien deze dag eerder mocht vallen. Van de bevindingen, waaronder begrepen de gebreken en eventuele tekortkomingen, moeten Partijen gezamenlijk een rapport van eindinspectie opmaken en ondertekenen.

27.2 Mocht een gezamenlijke eindinspectie, bijvoorbeeld vanwege de omvang, niet mogelijk zijn of werkt de Afnemer na daartoe behoorlijk in de gelegenheid te zijn gesteld niet of niet tijdig of niet behoorlijk mee aan de eindinspectie respectievelijk de totstandkoming en ondertekening van het rapport van eindinspectie, dan heeft Voet Verhuur het recht om de eindinspectie buiten aanwezigheid van de Afnemer uit te voeren respectievelijk het rapport zelf en bindend op te stellen. 

27.3 Voet Verhuur is ook zonder meer gerechtigd om desgewenst de eventueel in het rapport van eindinspectie opgenomen gebreken en tekortkomingen die voor rekening van de Afnemer komen zelf of door een derden en op kosten van de Afnemer te verhelpen. In deze gevallen is de Afnemer jegens Voet Verhuur tot schadevergoeding gehouden, waaronder ook begrepen, doch niet uitsluitend, schade wegens eventuele latere bruikbaarheid c.q. verhuurbaarheid van het gehuurde.

 


Artikel 28 Staat van oplevering

28.1 De Afnemer verbindt zich om het gehuurde in goede staat te houden en bij het einde van de Overeenkomst direct – zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist – weer bij Voet Verhuur in het magazijn af te geven in de oorspronkelijke staat, met uitzondering echter van geoorloofde wijzigingen, voor zover schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen dat deze bij het einde van de Overeenkomst niet ongedaan gemaakt of verwijderd moeten worden.

28.2 De Afnemer verbindt zich voorts om bij het einde van de Overeenkomst het gehuurde schoongemaakt aan Voet Verhuur ter beschikking te zullen stellen. Indien dit niet geschiedt, is Voet Verhuur bevoegd schoonmaakkosten bij Afnemer in rekening te brengen.

 


Artikel 29 Gebreken

29.1 In de Overeenkomst worden naast de in artikel 12 en 13 Algemene Voorwaarden genoemde gevallen in ieder geval niet als gebreken van het gehuurde, als bedoeld in artikel 7:204 BW, aangemerkt:

a. een staat of eigenschap van het gehuurde of een andere niet aan de Afnemer toe te kennen omstandigheid, die al bestond bij het aangaan van de Overeenkomst en voor Partijen toen redelijkerwijze waarneembaar was bij een behoorlijke en deskundige inspectie van het gehuurde;

b. gebreken ontstaan door onjuist gebruik en/of aan door de Afnemer aangebrachte wijzigingen en uit die wijzigingen voortvloeiende gebreken van het gehuurde en schadelijke gevolgen voor het gehuurde, Voet Verhuur of derden;

c. een niet of niet meer beschikken over of een intrekking van vergunningen en/of ontheffingen die in verband met de het gebruik van het gehuurde in overeenstemming met de bestemming benodigd mochten zijn of worden;

d. de omstandigheid dat krachtens enige benodigde of verkregen vergunning en/of ontheffing of krachtens enig ander overheidsvoorschrift direct of later in of aan het gehuurde aanpassingen c.q. voorzieningen moeten worden aangebracht met het oog op (de aard van) het gebruik van het gehuurde.

29.2 De in lid 1 weergegeven aspecten c.q. omstandigheden geven de Afnemer geen enkele aanspraak jegens Voet Verhuur. Daarnaast is de Afnemer niet bevoegd de Overeenkomst op grond van deze aspecten c.q. omstandigheden te ontbinden.

 


Artikel 30 Aansprakelijkheid Voet Verhuur

30.1 In aanvulling op hetgeen onder de Deel A is weergegeven, is Voet Verhuur niet aansprakelijk voor:

a. de gevolgen van gebreken die zijn ontstaan na het aangaan van de Overeenkomst;

b. de gevolgen van de in artikel 29 lid 1 onder a tot en met d bedoelde aspecten, zowel voor zover Voet Verhuur bij het aangaan van de Overeenkomst die aspecten niet kende of had behoren te kennen, als voor zover Voet Verhuur bij het aangaan van de Overeenkomst die aspecten wel kende of had behoren te kennen.

c. de eventueel aan de Afnemer opkomende schade als gevolg van een latere terbeschikkingstelling van het gehuurde door Voet Verhuur aan de Afnemer, als in artikel 36 bedoeld, tenzij die latere terbeschikkingstelling van het gehuurde aan de Afnemer mocht berusten op opzet of grove schuld van Voet Verhuur;

d. de schade die ontstaat aan persoon of goed van de Afnemer of van derden die het gehuurde met toestemming van Voet Verhuur onder zich heeft of hebben, tenzij het gaat om schade als gevolg van opzet of grove schuld van Voet Verhuur of om schade als gevolg van gebreken die Voet Verhuur bij het aangaan van de Overeenkomst kende of had behoren te kennen;

e. de schade als gevolg van enig gebrek van het gehuurde of als gevolg van artikel 29 lid 1 onder a tot en met d bedoelde aspecten, tenzij het gaat om schade als gevolg van opzet of grove schuld van Voet Verhuur of om schade als gevolg van gebreken die Voet Verhuur bij het aangaan van de Overeenkomst kende of had behoren te kennen.

 


Artikel 31 Rechten Afnemer

31.1 De Afnemer heeft geen recht op vermindering van de Huurprijs of op opschorting of verrekening van een verplichting tot betaling of op vernietiging of ontbinding van de Overeenkomst, indien sprake is van een vermindering van het huurgenot ten gevolge van een of meer gebreken of van een of meer in artikel 29 lid 1 onder a tot en met d bedoelde aspecten, tenzij het gaat om gebreken respectievelijk en/of in artikel 29 lid 1 onder a tot en met d bedoelde aspecten als gevolg van opzet of grove schuld van Voet Verhuur of om gebreken die Voet Verhuur bij het aangaan van deze Overeenkomst kende of had behoren te kennen. Ingeval Afnemer meent een vordering te hebben op Voet Verhuur, dan mag zij zich ter zake het gehuurde niet op enig retentierecht beroepen.

 


Artikel 32 Aansprakelijkheid Afnemer

32.1 De Afnemer is, in aanvulling op hetgeen onder Deel A is weergegeven, jegens Voet Verhuur aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde.

32.2 Voor uit wijzigingen voortvloeiende gebreken van het gehuurde en schadelijke gevolgen voor het gehuurde, Voet Verhuur of derden is de Afnemer aansprakelijk. 

32.3 De Afnemer zal bij aansprakelijkheid alle schade dienen te vergoeden, maar in ieder geval de vervangingswaarde. Daarnaast dient ook de overeengekomen huurtijd te worden voldaan.

 


Artikel 33 Risico

33.1 Gedurende de huurtijd komt alle risico van het gehuurde, waaronder het risico van diefstal of verduistering of verlies, voor rekening van de Afnemer, ook indien te dier zake geen sprake is van schuld van de Afnemer.

 


Artikel 34 Onderhoud en herstel

34.1 Voor rekening van Voet Verhuur komen de kosten van het onderhoud, vervanging en herstellingen, mits deze kosten het gevolg zijn van normaal gebruik en normale slijtage, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. Brandstof-, olie- en koelvloeistofkosten komen voor rekening van de Afnemer.

 


Artikel 35 Diverse bepalingen

35.1 Indien het gehuurde op de dag van ingang van de Overeenkomst niet aan de Afnemer ter beschikking kan worden gesteld vanwege een omstandigheid die bij Voet Verhuur ligt, is de Afnemer tot de latere dag van terbeschikkingstelling van het gehuurde aan hem geen Huurprijs met daarover te berekenen omzetbelasting aan Voet Verhuur verschuldigd en schuiven ook de overige rechten en verplichtingen van Partijen uit de Overeenkomst mee op tot de latere dag van terbeschikkingstelling van het gehuurde aan de Afnemer. 

35.2 Ook de bij de Overeenkomst overeengekomen huurtijd schuift, in geval van een situatie als bedoeld in lid 1, op in deze zin dat de dag van ingang van de Overeenkomst wordt de latere dag van terbeschikkingstelling van het gehuurde aan de Afnemer. De bedoelde huurtijd blijft in lengte ongewijzigd en zal gaan lopen vanaf die latere dag. De bedoelde huurtijd zal dus later eindigen dan in eerste instantie overeengekomen is. De in artikel 4 bepaalde jaarlijkse herzieningsdag en eerste herzieningsdag van de huurprijs blijven daarbij dan echter ongewijzigd gehandhaafd.

35.3 Aan de Afnemer komt geen recht op vernietiging of ontbinding van de Overeenkomst wegens de latere terbeschikkingstelling van het gehuurde toe, tenzij die latere terbeschikkingstelling mocht berusten op opzet of grove schuld van Voet Verhuur en die latere terbeschikkingstelling bovendien van zodanige aard of omvang is dat in redelijkheid van de Afnemer geen gestanddoening van de Overeenkomst kan worden gevergd.

35.4 In het geval dat de Afnemer een bankgarantie heeft verstrekt, moet deze bankgarantie geldig zijn en blijven, niet slechts voor de overeengekomen huurtijd, maar ook voor de periode van een eventuele voortzetting van deze Overeenkomst nadien, alsmede voor een periode van tenminste drie maanden na de dag waarop zowel de Overeenkomst met inbegrip van een eventuele periode van voortzetting zal zijn geëindigd als het gehuurde weer aan Voet Verhuur ter beschikking zal zijn gesteld. De bankgarantie strekt zowel tot dekking van de gederfde huur als tot dekking van de door Voet Verhuur geleden schade.